Özgür Eğitim-Sen

YÖNETİCİ ATAMA VE DİLEKÇE ÖRNEĞİ

26.11.2016
A+
A-
YÖNETİCİ ATAMA VE DİLEKÇE ÖRNEĞİ
Paylaşın
 
 
 13.08.2009 tarih ve 27318 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı
Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğinin 23.Maddesinin a) bendine göre Eğitim Kurumlarına idareci atamalarının Ocak-Şubat dönemlerinde yapılması gerektiği halde Atamaya yetkili makamlar olan valilikler adı geçen yönetmeliğin amir hükümlerine rağmen Türkiye genelinde henüz atama işlemlerini gerçekleştirmemişlerdir. Bu durumda atması yapılması gereken idareci adayları mağdur edilmektedirler.Gayri hukuki bu durum karşısında idareci adayları hazırladığımız başvuru dilekçeleriyle bulundukları illerde valiliklere atanma talepleriyle müracaatta bulunabilirler.Şubat ayı içerisinde bu dilekçelere olumlu yanıt verilmemesi halinde adaylar idare mahkemelerinde dava açabilirler.Açacakları davaların hukuki dayanağını bu  dilekçeler oluşturacaktır.
 
DİLEKÇE ÖRNEĞİ: 
GÖREVİ                                                       :
 
ÜNVANI                                                       : ÖĞRETMEN
 
ADI VE SOYADI                                        : 
 
BABA ADI                                                   :
 
DOĞUM YERİ VE TARİHİ                     :
            
EMEKLİ SİCİL NO                                               :
 
T.C.KİMLİK NO                                        :
 
ÖZÜ                                                              : Münhal Müdür Yardımcılıklarına atanma talebi
 
 
……………………………………………..OKULU MÜDÜRLÜĞÜNE
                                                                     …………../……………..
(Atamaya Yetkili Olan …………….. Valiliğine İletilmek Üzere)
 
İlgi: a) 13.08.2009 tarih ve 27318 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı 
             Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik.        
        b) 23.07.1965 tarih ve 12056 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Devlet Memurları                                                                                              
             Kanunu.
        c)12.01.1983 tarih ve 17926 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Devlet Memurlarının 
            Şikâyet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik.
 
   İlgi (a) daki yönetmeliğin 23. maddesi;
Atama ve yer değiştirme dönemleri
MADDE 23 – (Değişik : 09.08.2011/28020 RG) (1) Bu Yönetmeliğin;
a) 18 inci, 19 uncu ve 20 nci maddeleri kapsamında seçme sınavı sonucuna göre müdürlük, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığına yapılacak atamalar ilgili yılın ocak-şubat aylarında yapılır. Bu bent kapsamında yapılacak atamalar Valiliklerce gerekli görüldüğü hallerde kadro imkânları ve ihtiyaç çerçevesinde ocak ve şubat ayları dışında da,
 
b) 21 inci madde kapsamındaki isteğe bağlı yer değiştirme suretiyle atamalar ve diğer atamalar mayıs ayında,
 
c) 22 nci madde kapsamındaki zorunlu yer değiştirmeler ağustos ve eylül aylarında
gerçekleştirilir.”
 
          demektedir. Yukarıda belirttiğim ilgi (a) yönetmeliğin amir maddesine göre seçme sınavı sonucuna göre münhal yönetici kadrolarına ocak/şubat aylarında atama yapılması gerekmektedir. Şubat ayı bitmek üzeredir. İlgi (a) daki yönetmeliğin amir hükmünün uygulanması her şeyden önce hukuk devleti ilkesi gereğidir. Ocak/şubat ayı içerisinde atamam yapılmazsa hak kaybına uğrayacağım muhakkaktır.
 
İlgi (b) deki kanunun 17. maddesi;
Uygulamayı isteme hakkı
Madde 17 – Devlet memurları, bu kanun ve bu kanuna dayanılarak yayınlanan tüzük ve yönetmeliklere göre tayin ve tesbit olunup yürürlükte bulunan hükümlerin kendileri hakkında aynen uygulanmasını istemek hakkına sahiptirler.
 
          demektedir. İlgi (a) yönetmelik ve ilgi (b)  kanun tüm idari yapıları bağlamaktadır. Kanun ve yönetmeliklerin uygulanmasının zorunluluğu da açıktır. 
 
          İlgi (a) yönetmeliğe göre atama talebinde bulunan personelin hazırlaması gereken evraklar dilekçem ekinde sunulmuştur. Başvuru evraklarımdan da anlaşılacağı üzere  Batman ilinde münhal bulunan müdür yardımcılığı kadrolarının ilan edilerek “01.10.2011 tarihli Eğitim Kurumları Müdür Yardımcılığı Sınavı” sonucuma göre almış olduğum puanıma uygun olarak atanmak istemekteyim. Atamamın yapılarak, kararnamemin düzenlenerek tarafıma iletilmesini ve tarafıma yazılı cevap verilmesini;
 
          Ayrıca; ilgi (c) deki yönetmeliğin 12. maddesi; 
Karar Mercii:
Madde 12 – Müracaatlar hakkında karar verme yetkisi, kurumların çalışma usul ve esaslarını belirleyen Kanun, Tüzük ve Yönetmelikler ile müracaat konusunu çözümlemeye yetkili kılınan mercilere aittir. 
Müracaatı kabul eden ancak sorunu çözümleme yetkisi bulunmayan amirler bunları silsile yolu ile birinci fıkrada belirtilen mercilere 3 gün içinde intikal ettirilir. 
 
          hükmü gereği dilekçemin talebimi çözümlemeye yetkili olan  …………… Valiliğine iletilmesi hususunda gereğini arz ederim.       …/02/2013
Ekler: a) Yöneticilik İstek Formu / EK-1 Formu (1 Adet)
            b) Yönetici Değerlendirme Formu / EK-2 Formu (1 Adet)
            c) Müdür Yardımcılığı Sınav Sonuç Belgesi (1 Adet)
            d) Hizmet Cetveli (1 Adet)
            e) Mezuniyet Belgesi (1 Adet)
Adres                                                                                                                    Ad Soyad

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Whatsapp Destek
1
Whatsapp Destek Hattı
Üyelik işlemleri için Whatsapp iletişim hattımız